Privacy policy

Webventure Creatives respecteert de privacy van haar websitebezoekers, met name hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat volledige transparantie biedt aan onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, de doelen en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Als u aanvullende informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen, klik hier voor meer informatie.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgapparaten accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of volgcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. Met het voortdurende bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden van cookies en andere volgsystemen, tenzij we hebben voorzien in een andere methode om cookies op onze website te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens uw bezoek aan onze website, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Definities

1. Website (hierna: “Website”) www.webventure-creatives.com.

2. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens (hierna: "de verwerkingsverantwoordelijke"): Webventure Creatives, gevestigd aan Diamantstraat 90, 1074GG Amsterdam, Nederland, KvK-nummer: 75279363.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich van het gebruik van gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Website inhoud

Alle merken, afbeeldingen, tekst, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) beelden, video-afbeeldingen, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te exploiteren en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten inzake intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke, is ten strengste verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukplegende partij te vervolgen.

Article 4 - Management of the website

Voor het doel van het juiste beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

- de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
- alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
- de website tijdelijk ontoegankelijk maken om updates uit te voeren


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enig falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van zijn functionaliteiten kan ontstaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding maakt met onze website. U moet alle passende stappen ondernemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt. 
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u vanwege het gebruik van de website of diensten via internet voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid. 
 3. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor schade die derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van enige daaropvolgende (juridische) actie tegen de verwerkingsverantwoordelijke. 
 4. Als de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft zij het recht alle daaruit voortvloeiende schade van u te vorderen.

Artikel 6 - Gegevens verzamelen


 1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Webventure Creatives en (een) externe verwerker(s).
 2. Persoonsgegevens betekenen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verwerkingsverantwoordelijke gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register. 


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie


 1. vereenkomstig artikel 13, lid 2, sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@webventure-byjolanda.nl. 
 3. Elke aanvraag moet worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waar we contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u een antwoord van ons.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. n geval van overtreding van enige wet of regelgeving waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de persoonsgegevens verzameld door de verwerkingsverantwoordelijke nodig hebben, worden deze verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer vallen onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid. 
 2. Als enige informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de websites, zal de verwerkingsverantwoordelijke de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.


Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangen. Als u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@webventure-byjolanda.nl. 
 2. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt door onze partners voor commerciële doeleinden. 
 3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(s) in kwestie. De verwerkingsverantwoordelijke is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die door de wet is bepaald.

Article 11 - Cookies 


 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst bij het bezoeken van onze website. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Bij uw bezoek aan onze website informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we om toestemming vragen via andere middelen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloginformatie te verzamelen.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 • Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door middel van cookies kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Hierdoor kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Trackingcookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het targeten van advertenties. Trackingcookies verwerken meestal persoonlijke gegevens.

    3.  Voornamelijk maken we gebruik van de volgende cookies op onze website: 

Facebook (tracking cookie)
Google Adwords (tracking cookie)
Instagram (tracking cookie) 

Bij uw bezoek aan onze website kunnen cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen we u uit om deze link te raadplegen.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij elk aangeboden product op onze website wordt weergegeven.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. De rechtbank in het arrondissement waar de verantwoordelijke is gevestigd, heeft als enige jurisdictie als er een geschil ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Jolanda Peek, info@webventure-byjolanda.nl.